Via Giacomo Savarese Street Parking

Address
From Via Soprammuro To Via del Lavinaio
Naples
Via Giacomo Savarese Street Parking
Address
From Via Soprammuro To Via del Lavinaio
Naples
Rates
Section #1:
Mon-Sun
Free


Section #2:
Mon-Sun
Free


Section #3:
Mon-Sun
07:00-15:00; Residential Permit Only
Free
Mon-Sun
15:00-07:00
Free


Payment

Operator Azienda Napoletana Mobilità SpA
Show Probability