Via Emilio Morosini Street Parking

Address
From Via Properzio To Viale Lazio
Milan
Via Emilio Morosini Street Parking
Address
From Via Properzio To Viale Lazio
Milan
Rates
Section #1:
Residential Permit Only
Free


Section #2:
No Parking


Section #3:
Residential Permit Only
Free


Section #4:
No Parking


Section #5:
Residential Permit Only
Free


Section #6:
No Parking


Section #7:
Residential Permit Only
Free


Section #8:
Mon-Sat
08:00-20:00; Loading Zone Commercial
No Parking
Mon-Sat
20:00-08:00; Residential Permit Only
Free
Sun
Residential Permit Only
Free


Section #9:
Residential Permit Only
Free


Section #10:
No Parking


Section #11:
Residential Permit Only
Free


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability