Via Ciro Menotti Street Parking

Address
From Via Nino Bixio To Via privata Giuseppe Abamonti
Milan
Via Ciro Menotti Street Parking
Address
From Via Nino Bixio To Via privata Giuseppe Abamonti
Milan
Rates
Section #1:
Residential Permit Only
Free


Section #2:
No Parking


Section #3:
Residential Permit Only
Free


Section #4:
No Parking


Section #5:
Mon-Sat
08:00-20:00; Loading Zone Commercial
No Parking
Mon-Sat
20:00-08:00
Free
Sun
Free


Section #6:
Residential Permit Only
Free


Section #7:
Residential Permit Only
Free


Payment

Operator Azienda Trasporti Milanesi
Show Probability