Rua Monteiro de Melo Street Parking

Address
From Rua Faustolo
São Paulo
Rua Monteiro de Melo Street Parking
Address
From Rua Faustolo
São Paulo
Rates
Section #1:
Sun
Free
Mon-Fri; 19:00-10:00
Free
Sat; 13:00-07:00
Free
Each hour
Sat; 07:00-13:00; 2 hours max
$5.00
Each hour
Mon-Fri; 10:00-19:00; 2 hours max
$5.00


Section #2:
Sun
Free
Mon-Fri; 19:00-10:00
Free
Sat; 13:00-07:00
Free
Each hour
Sat; 07:00-13:00; 2 hours max
$5.00
Each hour
Mon-Fri; 10:00-19:00; 2 hours max
$5.00


Payment

Show Probability