Lijnbaansgracht Street Parking

Address
From Leidsegracht To Lijnbaansgracht
Amsterdam
Lijnbaansgracht Street Parking
Address
From Leidsegracht To Lijnbaansgracht
Amsterdam
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
Government Vehicle Only
No Parking


Payment

Operator Gemeente Amsterdam