Via dei Liburni Street Parking

Address
From Via dei Ramni To Piazzale Aldo Moro
Rome
Via dei Liburni Street Parking
Address
From Via dei Ramni To Piazzale Aldo Moro
Rome
Rates
Section #1:
Mon-Sun
Free


Section #2:
No Parking


Section #3:
15 Min
Mon-Sat; 08:00-23:00
€0.20
1 Hour
Mon-Sat; 08:00-23:00
€1
Each Add'l Hour
Mon-Sat; 08:00-23:00
€1
8 Hours
Mon-Sat; 08:00-23:00
€4
Mon-Sat
23:00-08:00
Free
Sun
Free
Residential Permit Only
Free


Section #4:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #5:
15 Min
Mon-Sat; 08:00-23:00
€0.20
1 Hour
Mon-Sat; 08:00-23:00
€1
Each Add'l Hour
Mon-Sat; 08:00-23:00
€1
8 Hours
Mon-Sat; 08:00-23:00
€4
Mon-Sat
23:00-08:00
Free
Sun
Free
Residential Permit Only
Free


Section #6:
Loading Zone Commercial
No Parking


Section #7:
3 Hours
Mon-Sat; 08:00-23:00
Free
Mon-Sat
23:00-08:00
Free
Sun
Free
Residential Permit Only
Free


Section #8:
No Parking


Section #9:
15 Min
Mon-Sat; 08:00-23:00
€0.20
1 Hour
Mon-Sat; 08:00-23:00
€1
Each Add'l Hour
Mon-Sat; 08:00-23:00
€1
8 Hours
Mon-Sat; 08:00-23:00
€4
Mon-Sat
23:00-08:00
Free
Sun
Free
Residential Permit Only
Free


Payment

Credit Cards Accepted

Pay By Phone

Coins Accepted

Debit Cards Accepted

Disc Accepted

Operator Roma ATAC S.p.A.
Show Probability