K�rnebachstra�e Street Parking

Address
From Inselstra�e To Im Sp�henfelde
Dortmund
K�rnebachstra�e Street Parking
Address
From Inselstra�e To Im Sp�henfelde
Dortmund
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Section #3:
Mon-Sun
Free


Section #4:
No Parking


Section #5:
Mon-Sun
Free


Section #6:
No Parking


Section #7:
No Parking


Section #8:
No Parking


Section #9:
Mon-Sun
Free


Section #10:
No Parking


Section #11:
Mon-Sun
Free


Section #12:
No Parking


Section #13:
Mon-Sun
Free


Section #14:
No Parking


Section #15:
No Parking


Section #16:
Mon-Sun
Free


Section #17:
No Parking


Section #18:
No Parking


Section #19:
No Parking


Section #20:
Mon-Sun
Free


Section #21:
No Parking


Section #22:
Mon-Sun
Free


Section #23:
No Parking


Section #24:
No Parking


Section #25:
Mon-Sun
Free


Section #26:
No Parking


Section #27:
Mon-Sun
Free


Section #28:
No Parking


Section #29:
Mon-Sun
Free


Section #30:
No Parking


Section #31:
Mon-Sun
Free


Section #32:
No Parking


Payment

Operator Stadt Dortmund
Show Probability